Gratis pjes nl meesteres noord holland

gratis pjes nl meesteres noord holland

Afgetrapt' versterkingswoord voor erg, zeer , bw. Af'gevaardigde afgezondene, vertegenwoordiger van een gewest, district, enz. Af'gewend afgekeerd , bn. Af'gezaagd tot vervelens toegeln uikt, Overgebruikt , bn. Af'gezant door den vorst gezondene , m. Af'gezien fist lettend op , vd. Af'gezonderd a fgescheiden, verwijderd, a f- zonderlijk , bn. Af'gieren, hat is -gegierd ; hat schip zal door den storm een heel rind -gieren, in schuine richting zwenken of afwijken.

Af'gieten gietend verwijderen , ik goot -, heb -gegoten: Af'gietseldiertje microscopisch diertje, flat: In fusoria of In f usie-diertjes.

Af'gift hat a fgeven , v. Af'god valsche godheid , m. Afgodeeren afgoderij plegen , ik heb geafgodeerd ; fig, dwepend vereeren: Afgoderij' godsdienst der heidenen , v. Afgo'disch den a fgod betre ffende, fig. Afgodist' afgodendienaar , m. Af'godslang slang, die als afgod wordt vereerd, reu: Afgrij'selijk, -grijs'lijk afp ijzvn wekkend, vreesel k , bn. Af'grijzen groote afkeer , o. Af'grlssen afkapen , ik heb -gegnst, gwz. Af'grond grondelooze diepte , rn.

Af'gunst njjd, wangunst , v, gmv. Afguns'tig afgunst voedend , bn, en bw. Af'haken losmaken uit den hank , ik heb -gehaakt ; een waltgon -. Af'halen wag komen halen, in ontvangst nemen , ik heb - gehaald ; een aangeteekenden brief - ; iemand - van den train ; yen bed -, al - dekken ; boontjes -, een paling -, afstroopen. Afhangeling onderworpene, ondergeschikte , m. Af'hangen, ik hing -, heb -gehangen ; fig. Af han'kelijk, -hank'lijk ondergeschikt , bn. Af'haspelen, ik heb -gehaspeld ; katoen, sajet, wol -, d.

Af'hebben gereed hebben , i'k heb, ik had -gehad ; zijn werk -, een brief -. Af'hoeven, bet heeft -gehoefd ; b, v. Af'jakkeren afjagen, nitputten , ik heb - gejakkerd ; een paard -, to lang en to hard doen rijden. Af'kabbelen ondermijnen , ik heb en bet is -gekabbeld ; den never -, d.

Af'kaden afscheiden, afsluiten , ik heb -gekaad ; den polder - ; -kading, v. Af'kalken van kalk ontdoen , ik heb en bet is -gekalkt ; een muur -, of bikken ; -ing, v. Af'kalven hat losschuiven van aardwerken , bet is -gekalfd ; de bride kanten der nieuwe sloot zijn erg -gekalfd ; -ing af brokkcling van een hellend graa fwerk , v.

Af'kantelen, hat heeft en is -gekanteld ; jk heb die kilt de balling -gekanteld, kantelend naar beneden gebracht ; list tecktjc is van hat voetstuk -gekanteld, afgevallen. Af'kanten, ik heb -gekant ; de sprei word! Af'kanten de scherpe hoeken wegneinen , ik heb -gekant ; een steep teat -.

Af'kapen handig ontstelen , ik heb -gekaapt ; iemand jets -. Af'kapittelen ernstjg vermanen, terechtwijzen , ik heb -gekapitteld. Af'kappen, ik heb -gekant ; boomtakken, houtwerk, kabels -, afhakken ; spraakk. Af'keer afschrik, weerzin, scaly , m, gmv.

Afkee'rig wars, ongezind , bn. Af'matten krachteloos waken , ik heb -ge- vertrekken. Af'keuren niet goedkeuren , ik heb -gekeurd ; een adsprant -, geleverde goederen -. Af'meting meetk, een der drie hoo fdrichmat ; een ziekte, een spel, de koorts kan iem. Af'knarpen afknagen , ik heb -geknarpt ; tingen, waarin een lichaam zich uitstrekt , een been -, d.

Af'kneveleu a fpersen , ik heb -gekneveld ; Af'mijnen bij afslag verkoopen , ik heb iemand geld -, door onbillijke vordering -gemijnd ; de visch -. Af'monsteren uitbetalen en uit den dienst Af'knotten a fstompen , ik heb -geknot.

Af'nemen, ik nam -, heb -genomen ; een Af'komst oorsprong, geboorte , v, gmv. Af'koiidigen openljj1c bekend maken , ik Af'palen met palen afzetten , ik heb -gepaald ; een weide, een akker laten -.

Af'passen, ik heb -gepast ; de lengte van Af'koop hot vrijkoopen , m. Af'peilen, ik heb -gepeild ; een kolk -, de Af'kunnen kunnen afdoen , onr, w.

Af'pelen een huid van hot haar ontdoen Af'leggen, ik heb - gelegd - geleid ; een kleedjngstuk -, de wapenen -, een lijk -, ontklee- Af'pellen de pel of schil verwijderen , ik op den haar- of stootboom , ik heb -gepeeld. Af'persen uitpersen , ik heb -geperst ; iem. Af'leiden naar een andere pleats leiden , tranen, een zucht -. Af'leiding spraakk, hot a fleiden van woorden Af'pluizen bij pluisjes afplukken , ik ploos en woorddeelen, tevens hot verklaren er van ; -, heb -geplozen ; hot vleesch van een been etymologie , v.

Af'pluizen pluisjes wegnemen , ik heb en Af'leidkunde spraakk. Afleidkmi'dig spraakk, betrekking hebbend op de woordvorming , bn. Af'leidkundige taalkundige, die zich bezighoudt met de etymologie , mrn of v. Af'leidsel een afgeleid woord , o. Af'leveren ter hand stellen, gereed hebben , ik heb -geleverd ; -lug evenmatig deel van eenig groot boekwerk , v. Af'lossen vervangen , ik hob -gelost ; de wacht - ; een kapitaal -, afdoen ; -sing, v. Af'luiden afzeggen door middel van klokgeklep , ik hob -geluid ; de parade is -geluid.

Af'maken voltooien ; ook dooden , ik hob -gemaakt ; een brief - ; de runderen -. Af'mareheeren wegtrekken , ik bon -ge- bet is -gepluisd ; een rok, een jas - ; kom hier, ik zal je eons -. Af'prachen afbedelen , ik heb -gepracht ; iem. Af'raaien door greppels o f raaien a fscheiden van den omliggenden grond , ik heb - -raaid. Af'raffelen slordig afrnaken , ik heb -geraffeld ; hot schoolwork - ; de griffcer ra f felt b j hot lezen de akte maar -, slordig en onhoorbaar aflezen.

Af'raken, ik bon -geraakt ; van jets of iemand -, afkomen ; in 't gedrang zijn we van elkaar -geraakt, verwijderd raken ; van den weg der deugd, der waarheid -, op eon dwaalspoor komen ; van zjjn onderwerp -, onwillekeurig afwijken ; van zijn stuk, van de wjjs -, de kluts kwij t raken.

Af'ranselen gevoelig slaan , ik hob - geranseld ; een hond -, afrossen, afkloppen. Af'raspen met een rasp afschrapen , ik bob -geraspt ; onefj'enheden - ; een korst kaas, een broodje -. Af'rasteren met rasterwerk a fsluilen , ik bob -gerasterd ; hot feestterrein gaat men.

Af'reis, af'reize eer trel. Af'reizen, ik heb en ben -gereisd ; met ieinanid -, vertrekken ; ik reis near Londen - ; ergens op -, reizen met eenig doel.

Af'rekeneu de rekening effenen , ik heb - gerekend ; -ing vereffening in den handel , v. Af'rennen, ik heb en ben -gerend ; de rriters zag men lzet plein - ; op iemand -, r reeht op iemand toesnellen ; v.

Af'repelen knotten ; vies ontdoen van de knoppen of zeaddoozen , ik heb -gerepeld. Af'riehten teeters, geschikt makes voor eenig doet , ik heb -gericht ; eon hond -, een yolk -, een knaap -, voor een examen - ; soldaten -, dresseeren. Af'rijzelen loslaten, afvallert , het is en heeft -gerijzeld ; de kalk goat van den rrircirr - ; rijpe korenaren totes veel korrels -.

Af'rijzen afvallen , ik tees -, hat is -gerezen ; als men korenschooven to raw oplaadt, zal er veel zaad - ; -ing, v. Afrika werelddeet , o, gmv.

Afrikaan' persoon in o f uit Afrika , m. Afrikaan' zelrere siem tilaiit u-it Mexico [donkerbvuinmetgeel]~,v. Afrikaander blanke in Z. Afrikaanseh' uit A friha, of eigen can Afrika , bn. A'frika reiziger on tdekkiirrlsr e i: Af'risteii van de rist afdoen , ik heb -gerist ; bessen, aien, vinken -. Af'roffelen, ik heb -geroil'eld ; plaiiken, ljalken -, d. Af'rollen near beneden rotten , ik ben en heb -gerold ; een kaart - ; van een hence!

Af'ronden de hoeken rr'egriem, aril, ik heb -gerond ; een to feiblad - ; fig, een volzin -. Af'rooien, ik heb -gerooid, gronden, ewes, ~1r, l,r,,lil'eli -, afscheiden, afpalen van de aangi enzende perceelen.

Af'rosseai roslrarmnen, reinigen, ook afranselen , ik heb -gerost ; -rosser, m. Af'roven van 't too fje of korstje ontdoen , ik heb -geroofd ; -roving, v. Af'schaduweu a fschetsen, flauwel ijk a fbeelden , ik heb -geschaduwd ; hit lijden en strijden der Boeren ken men slechts flauw - ; -sehaduwing afbeelding , v.

Af'sehaffen doers ophouden, flu items gebruile stellen , ik heb -geschaft ; een misbruik -. Af'schatfings-genootschap bond tot bestrijding van 't alcoholisme , o. Af'sehampen miitglippen, ter zijde a fschieten , hit is -geschampt ; een piji, een kogel, een zwaard, een bijl, een tans ken -.

Af'schaveelen slijten door wm veri, sclicren enz. Af'seheep liet verzenden per schip , mrn gmv. Af'scheiiden scheiden van , ik heb en ben -gfscheiden ; -ing, v.

Af'scheidnemen het vaarwet zeggen , o. Af'schelfereu a fschil feren ; bet is -geschelferd ; een oude gangmuur goat -. Af'schepen per schip r'er;eiiden , ik heb -gescheept ; fig, iemand -, met bits bescheid wegzenden.

Af'sehetsen nateekenen , ik heb -geschetst ; een huisje - ; fig. Af'sehilferen in schit fers of ptaatjes ofvalten , het is -geschilferd ; deze in nie is geheel -geschilferd, de witkalk of bet pleister is er afgevallen.

Af'sehilfering roos, lauidziekte , v. Af'sehoonen opklaren , bet is -geschoond ; de tucht begirt - to schooners, is aardig - -geschoond. Af'schot aftoop, helling , o. Af'schouwen inspecteeren, onderzoeken , ik heb -geschouwd ; een polder -, een tiriry -, een nieuwe sluis -. Af'schrabben door schrabben reinigen , ik heb -geschrabd ; den roest van iets - ; aside verf -, aardappels - ; een ijzeren pot van buiten - ; -set afval , o.

Af'sehrappen door schrappen verwuderen ; een schrap hales door , ik heb -gesehrapt ; een potloodpunt -, vier cij fers - bij een dieting. Af'sehrik a fkeer, innerlijke schnk , mrn gmv. Af'schutsel heining, a fsluiting , o. Af'sehutten afscheiden door em hei ni ng , ik heb -geschut ; een wei - ; -ting, v. Af'sehuw o fkeer, watging , mrn gmv. Afschn'welijk, -sehnw'lijk verfoeielijl, , bn. Af'sijpelen druppelsgewijze a fvloeien , hit is -gesijpeld.

Af'slaan verjagen, verdr ven, van de hand wijzen , ik sloeg -, heb -geslagen. Af'slag mindering , m. Af'slag openbare verkoop, waarbij de roeper telkens een lageren prijs noemt, totdat iemand zegt: Ai'sleepen a ftrekken , ik heb -gesleept ; de booten sleeper een vtot de rivier -.

Af'slepen afhangen , hit heeft -gesleept ; een japon met -slepende strooken. Af'slijten does a fnemen, avegst teri , Let is -gesleten ; de schoenzoten slijten - ; l1g. Af'slooten du ur eerc sleet nnrinrlcn , ik heb -gesloot ; -i1 ral dat St 1C fared laten -. Af'sloven zich , ik heb mij -gesloofd ; zich lag can lag -, zwaa,r vermoeien. Al saaauwen iernand bits jets zeggen , ik heb -gesnauwd. Af'snede, -snee het afgesnedene , v.

Af'snijden door'snijden, afsc ceiden , ik speed -, heb -gesneden ; een bloem - ; fig. Af'spiedeu afloeren , ik heb -gespied ; een. Af'spiegelen terugkaatsen , ik heb -gespiegeld ; het water, dat boomers en hicizen -spregelt ; zich -: Af'staan afstand doers van , ik stood -, heb -gestaan ; zijn rechten -,: Af'stammeling afkomeling, bloedverwccrct in nederdrclende lijn , m, en v.

Af'stand het a fstaan , m, gmv. Af'stand kortste weg, tusschenruimte , m. Af'standswijzer tabel, waardoor men den rrnderlingen afstand in K. Af'stemmen, ik heb -gestemd ; een voorstel, een wet -, bij stemming to niet doers. Af takelen scheepst, ontdoen van let want , ik heb en het is -getakeld ; fig.

Af'toeht let wegtrekken, afmarcheeren , m. Af'trek mindering , m. Af'trek vraag , m, gmv. Af'trekken af ehieterc , ik trek -, ik heb -getrokken ; een kanon -, afschieten. A f'trekker petal dot men er aftrekt , m. Af'troonen, ik heb -getroond ; iernand jets -, het op behendige wijze van hem zien to krijgen.

Af'truggelen a fl reggelen. Af'vaardigen, ik bob -gevaardigd ; iernand naar h ngelcand -, d, i. Af'vaart vertrek van scbepen , v. Af'val het afvallen , m. Af'val het a fgevallene , o. Af'vallen naar beneden vallen , ik hen - -gevallen ; van een bank, een steel -, naar beneden vallen. Afval'lig ontrouw , bra.

Af'varen wegearen, in t~ ekkou , ik veer -, heb en ben - gevaren. Af'voer het vie- rrf cysts ererc , m, gmv. Af'vuren doer ontbranden , ik heb -gevuurd ; een pistool, een pewees, een kanon -. Af'weer verweer , m, grey. Af'weren afkeeren, op afstand Realest , ik heb -geweerd. Af'werpen van zich werpen , ik wierp -, heb -geworpen. Af'wezen er niet zijn , o ; -we'zend, ho.

Afwe'zendheid het afwezend zijn , v. Afwe'zige a fwezende , m, en v. Af'wijzen van de hand wij: Af'winden, ik wood -, heb -gewonrlpn ; een kluwen -, een klos garen -.

Af'zeggen afwuzen, bedanken voor ,ikheb -gezegd of -gezeid. Af'zet verkoop van goedcren , m. Afzieh'telijk leelijk, toeastaltig , bra. Af'zien, ik zap -, heb -gezien ; van jets of iernand -, laten varen. Af'zijn afwezigheid , o. Af'zonderen afscheiden, 'era U i l err , ik heb -gezonderd ; zich - ; -ing ecnzacccnheid , v, gmv. Af'zweren bi cede c~ercwrpea , ik zwoer -, lieu -gezworen ; -zwering, v.

Agaat' edelsteen vol kleursclakeering en vlamn'ten , m. Agamem'noll een der twee koninyect-aanvoerders veer T roje , m. Aga'ten van agaatsteen , bra. A a've Arnerikaansche boost-ales' , v. Agenda notitieboek, dagboek , v. Agent' lasthebber, zaal~ bezorger , ra.

Agent'sehap h,et kanto u' van een agent , o. A'gio opgeld bi 'tgr'lrlcc'isselr'rc , o. Agla'ia myth, de jongste der one gratien , v. Agrippijusch' van o f nit Keulen , bn. Agurk', augurk' snort van kleine lcomkommer , v.

Ahorn' eschdoorn , m. Air aria, melodic, lied , o. Ajuin' ook ui of siepel , m. Akaut' doornachtige plant nit Z. Akelei', akolei' ranonkelachtige plant , v. A'keiig naar, treurig , bn, en bw. A'ker koperen of ijzeren emmertje , m. Ak'ker bouw land , m. Ak'kermaal grens des akkers , o, gmv. Ak'kerwinde slingerplant, onkruid , v. Akkoord' overeenkomst, vergelijk , o. Akkoord' near behooren , bn.

Akolei', akelei' klokbloem , v. Akoniet' ranonkelachtige gi f tplant , o. Oak Aconiet' vergif , o, gmv. Aks slagbijl met larger steel en twee sneden , v. Akst, aks langstelige slvuclbul der middeleeuwen , v. Ak'te wettig bewijsschri ft, bewusstuk , v. Ak'te diploma, bewijs van bevoegdheid , v. Ak'te-examen onderwijzers-examen , o. Alarm' wapenkreet, noodkreet, te-wapenroeping , o, gmv. Alarmeeren alarm rnalcen, den wapenkreel later klinken, de bezetting order de wapens doers speller ; fig, doer ontstellen, schrik aanjagen, in opschudding brengen.

K, ten voeten uit reikend wit priesterkleed , v. Albast' fijne gipssoort, fijn warmer , o. Albas'teu van albast , bn. Al'batros stormz'ogel der Kaapsche wean , m. Albikoor' zeemakreel, bon-iet , m. Albino vas van menschen zonder eenige kleurstof in huid, oogappels, hear ; witte pagers , m.

Al'bion nude [en terleii! Album portretboek, ai ier~dei~u l. Al'cazar burcht, lustpaleis , m. Alehimie' gowliiiakeri, , v. Alcohol gezuiverde wijngeest, door gistiof, ontstane prikkelende vloeistof , m. Alexandrijn' dichtk, versregel, bestaande uit 6 jambische voeten, met a fwisselende rnann. Alf elf , mrn alum: Odin o f Wodan , m. Alfoe'ren oorspronkelijke heidensche bevolking van Celebes, de Molukken, enz.

Algebra stelkunst, letterrekening , v. Algebra'isch stelkunstig, tot de algebra behoorende , bn. Algemeen' alle menschen semen ; de gansche omvang , o. Algoed'heid God, de Algoede , v. Alias antlers, antlers gezegd , bw. Alias toenaam, spotnaam , m. Alibi aanwez'igheid elders , o. A'likas wit marmeren knikker , m. A'likruik kleine eetbare zeeslak , v.

Ali'nea van de linie af, nieuwe regal ; a fgerond deal van een wetsartikel , v. Alk duikvogel in hat Noorden , v. Al'kohol alcohol , m. Alkoof', -ko've afgeschoten gedeelte van een kamer ; slaapplaats , v. Allah naam van God in den Koran , mrn gmv. Alledaagsch' gewoon , bn. Alleen' niet vergezeld, buiten ander gezelschap , bn. Alleen' slechts, enkel, blootelijk , bw. Al'legaar allegader, altegader , bw. Allego'risch zinnebeeldig, verbloemd , bn.

Allengs', ook allengs'kens langzamerhand , bw. Allerhau'de van alle snort , soortgetal en bn. Allerhan'de kleingoed, koekjes , o. Allerlei' van alle snort, allerhande , soortgetal en bn. Allerwe'gen overal , bw.

A1'leszins in elk ol: Allian'tie eel 1~u rd, verbinten is, bondgenootschap , v. Leofloor, rnijrt lieve licht! Allodiaal' etgen geer fd, niet leenroerig , kin.

Allo'dium eigen bezitting, zonneleen, vrq en nuerureerndbaar erfgoed , o. Allooi' gehalte van munten, deelen fjn van f loral of ziluer' , u. A1'macht alvermogen , V. Aloe lelieachtig geevas nit Afi'ika, Oost-Indict, enz. Alp berg , m. Alpaca lama van Peru , v. A1'pen brgen, gebergte , mrn mv. A1'penstok flange van order met ijzeren punt beslagen klimstok , m. Alphabet het a b c , o. Al'sem een plant met btttere bladen en blocmen , m.

Alt tweede zangstem , v. A1'taar oflertafel, torrcbeuorrnbye verheuenheid , o. Altes'se lloogheid, Duoi bueii'ight'irl r, v. Althans' ten minste , bw. Al'tijd steeds , bw. A1'toos altijd , bw. AltrnIs'me bet tegerlgestelde van egursm , o. Aluin' zeker' zwauelzu or, dubbelzorit , v. Aluminium blaiewwit en peer licht nieuw rrtetaal, verkregen nit aluinaarde , o. Aman'del boom , m. Amanuen'sis handreiker bij het onderwijs in uatuurkuncle enz. Amarant' eenjarige pur perkleurige her fstbloem , V.

Amaril' polijststeen , v. Amateur' liefltebber, kitrt~li'r'ieiid~, m. Amazo'ue dame to paard , v. Amazo'nen str dhaftige vr o uic'enschaw, die Troje ter pulp snelde in bet tiende jaar' , v. Am'bacht handwerk , o.

Am'baeht vrije heerlijkheid, rechtsgebied, grondgebied , o. Am'baehtsheer edelman, die den vorst als rechter en zaakbezorger veruing , m. Beets , landheer ; -vrouw, v. Am'baehtsman werkntan, die met handenarbeid zijn brood verdient , m.

Ambassa'de gezantschap , v. Amber welriekende, wasachtige harsstof, nit zee opgevischt , mrn gmv: Ambrozijn' myth, godenspijs , o. Ambt rechtsgebied van een sclwitt of drost , o. Ambt maatschcappegjke betrekkang, hecticfling, post , o. Amb'tenaar die een ambt o f post bekleedt, waartoe liij door het openbaar gezag is benoemd ; een beambte van hoogeren rang , m.

Ambt'genoot college , rn. Ambulance verptaatsbaar veldhospitaat , V. Ambulant' rondtrekkend , bn. Ameeh'tig onmachtig, afgetobd, iii lye it , bn. Amen het zij zoo , bw. Amendement' wijzigingsuoorstel , o. Amerij' korte pons, zooveel als rioo lig is om een Ave Jforij~ to bidden , v.

Ame'rika bet werelddeel op bet W. Amerikaan' bewoner van rucrika , m. Amerikaansch' u fkor,rs rg 'a ii, betrekking hebbende op. A'mersfoorder iii lrutitscl~e tabak, het cerst c'erboutud ow of bij Ameesfoort , v. Amethist' een violetklew ig edelgesteente , m. Amici'tia vriendschap , v. Am'melaken, a'melaken, am'laken tafellaken , o. Ammuni'tie kr'ijgsuoorraad , v. Andij'vie tuingewas, groente , v. An'doren, an'doorn lipbloemplant , m. Andro'mache gemalin van den Trojaan- Amortisa'tie schulddelging, a flossing van schen held Hector , v.

Anekdo'te geestig verhaaltje, nicuwije , v. Am'pel omstandig, breedvoerig , bn, en bw. Am'per zuur, wrong, scherp, bijtend van Anemoon' ricnuiilcela'hlrge bloom , v. Amphi'bie tweeslachtig dier, op hot land Angel wapen clef- b en en wespen, oolc hack en in hot water levende, b. Anglai'se Engelsclfe vrozflu, Engelsch ineisie: Anglieaan' lid clef- Anglicaansehe kerk in Amphitheater kring- o f ovaatvormige Engeland , m, en v. Engelsch taaleigen ; Engelsch getinte zegs- Ampu1' R. Mis in gebruik , v.

Anglomanie' nailpei ij of bbinde ingeno- Am'stel rivier, waaraan Adam ligt , m. Ang'stig beangst, bevreesd , bn, en bw. Amulet' tooverkrachtig voorwerp, voorbe- Anijs' schermbloemig gewas , m, gmv. Amuseeren aangenaam bezigliowlen, ver- Aniline een vit steenkolenteer verlcregen ynaken, verlustigen ; zich -.

Anabaptist' wederdooper , mrn en v. Anaehronis'me, anachronis'mus font Anisette an slikeur , v. Anjelier' sierblaem nit I to l icy en N. An;jer enkele anjelier, giroffel , v. Analphabe'tus iemand, die hot alphabet An'ker scheepsanker , o. Analyse, analysis ontleding, oplossing , v. An'ker ijzer~ it houvast, ktauw , o. Analy'tisch ontledend, ontbindend , bn.

An'keren hot anker u'erpen ,1k hob - ankerd. Ananas' een Zuid-Amerikaansche, d. Pe- Anna'len jaarboeken , v. Zie Da Annon'ee aankondiging, advertentie , v. Costa's Voorzang der 25 jaren. Annonceeren cankondigen, ber 'ichlen, bekendenaken. Anarchist' man der anarchic, onruststoker , Anoniem' ongeteekend, naamloos , bn, ; een m.

An'organisch onbewerktuigd, onbezield ,bn. Anathema veri'loeking, banvloek, kerkban , Ansjo'vis klein vischje van de familie der o. Anatomic' ontleedkundevan died jke lichamen o f organen , v. Antecedent' voorafgegane zaak, vroegere Anato'misch ontleedkundig , bn.

Ancienniteit' voorrang naar dienstonacrdoni, clienstjaren , v. Antieham'bre voorkamer, wachtkanier b Anderhalf' een en een half , telw. An'tieritiek wederlegging van een book- o f Antlers op een andere wuze , bw.

Antiek' oud, volgens den smack o f den trant An'dersdenkende iemand Van cell I,uleie der oudheid , bn. An'derszins op andere manier o f u'ij: Antipathie' natuurlijke a fkeer, tegenzin , v. Antithesis,- the'se tegenstelling ,v. Ant'woord bescheid, a'ederu'oo,'tl , o. Aut'woorden antwoorrl yet , ik heb gea ntwoord ; iemand op een vraag -, d. Apartement', appartement' ve~'trel, lamer van een hotel , o.

Apel'les beroen~d schilder van oatd-griekenland , m. A'penbakhuis apentronie , o. Apocrief' verdicht, van een onbekenden schrijver, niet geloo fwaardig , bn. Apodie'tiseh ot~u'ederlegba o', a fdoend, voldingend , ho. Apos'tel Godsgezant , m. Aposto'Iiseh komend van of betrekkcng hebbende op de Apostelen , bn. Apotheek' artsenijwinkel , v. Apothe'ker artsenijbereider , m.

Apotheo'se vergoding, het plaatsen in den rang der goden van keizers o f helden, enz. Appartement', apartement' vertrek, gedeelte van een woonhuis , o.

Appal beroep , o. Ap'pel boomvrucht , m. Ap'pel oogappel, ronde knop aan bet gevest, gouden bat tun le torenspits , m. Appendix aanhangsel, toevoegsel , o. Appetijt' eetlust,graagte,honger, tier , u i. April' gruswaand , m, April'visch fopperij op 4 April.

Aquaduct' watel'leidircy, l oslinalig leidingskanaal ; samenstel van bogen , o. Aquarel' teekening of schilderstuk in 'r le '- ver f , v. Ar verbolgen, verstoord, toornig , bn. Ambler' lea' r'crec' van of man uit. Ar'beider werkrraari, daglooner , m.

Arbiter scheidsman, beiaiddelrcaa' , in. Arbiti-nal' te beslissei lour sr'heirlsrecht o s ~, ho. Ara'biseh komende nit, behoorende tot of betref7'ende. Ar'beid cc'erl', hoe ~te, iii IIiir!

Area'dia het klassieke land der herders era herderinnen in oud-griekenland, gelegen ira het midden van den Pelul'oiiacesus~, o. Area'num geheim ; geheimmiddel , o. Areeeren schaditwtinten an oiireriyera. Arehais'me verouderde zegswijze of taalvorm, verouderd woord , o. Areheoloog' oudheidkundige , m.

Archief' bewaarplaots van belangrijke tieschriften, tier: Ar'chipel ei landenzee , m. Architectuur' bouwkunst , v. Arehiva'ris bewaarder, beheerder van era r rclih f , m.

Arduin' blauwachtige bewerkte hardsteen o i t de Ardennen ; zerksteen , m. Ardui'nen van a,rduin, fig. Are vlakteiiiaat, M~, DM , v. Arena worstelperk, kampplaats , v. A'rend valkachtige roofiogel , m. A'rend do f'er, mannetjesdui f , m. A'rendsblik de scherpe blik van den wend, fig.

Areo'pagus gesch, hoogste gerechtshof iiz bet oude Athene ; de vergadering alduar volt eerbiedwaardiye rechters , m, gmv. Ar'geloos onsehuldig, to goeder trouw , bn. Arg'list booze trek, kwade trouw , v.

Arglis'tig boosaardig, sluco, valsch , bn. Grieksche zeelieden, die het Gulden Vlies uit Colchis gingen haten , m. Argument' bewijsgrond, betoog , o. Ar'gus myth, wezen met honderd oogen ; fig, sclaerpziend bewaker , m. Argwaan achterdocht, ver dcnkiug, kwaad verrnoeden , m.

Arg'wanen wantrouwen, ve'denken, achterdocht koesleren , ik heb -argwaand. Aria zangwijs, lied voor een stem , v. Aristocratic' de aanzienl ke farm licn, ook de regeering der aristocraten , v. Arithme'tica reken- o f cijferkunst , v. Ark, arke vaartuig van. Ar'kel uitbouwsel boven een poort ; gesloten balkon , m. Arm lichaamsdeel, lidmaat , m. Arm behoe f tig , bn. Armadil' schildvarken, gordeldier , m. Armband platte armring van edel metaal ; bracelet , m.

Ar'me behoe ftige persoon , m. Ar'melijk armoedig, op armoedige wijze, lcekrowpen , bn. Armelai' arme menschen , m, my. Armeluis'kind kind van arme menschen , a.

Ar'menkas geldkas van het armbestuur , v. Ar'menpraktijk de praktijk van den arme'ndokter , v. Ar'mensehool school, waar de kinderen gratis leeren , v. Ar'menwet wet van 1 Juni , die regelt hoe in de behoefte der armen moet voorzien worcien , v. Arminiaan' volgeling van Arminius [ [], Remonstrant , m.

Armlas'tig ten laste eener gemeente a is arme , bn. Ar'moede ellende, ongeluk, gebrek , v. Armoe'dig ellendig, behoeftig, schamel , bn. Armoziju' dunne, weinig glanzende zijden japonstof der 17e eeuw , o.

Arm'vol, m, armen vol. Arn'hemmer man nit Arnhem , m. Aroma geurigheid, specei jachtige geur , o. Aroma'tiseh aroma hebbende , bn. Ar're zie Ar , v. Ar'ren of Narren , ik heb geard. Arrest' hechtenis van personen, beslacl op goederen, rechterl k gewijsde, uitspraak, vonnis , o. Arrestant' die in hechtenis genorrren ww c lt , m. Arsenaal' u'apennurgazijru, tuiglauis , o. Arse'nicum rcrtteiikruiit , o.

Arti'kel il n der leden van eenige wet , o. Arti'kel handelsvoorwerp, koopwaar , o. Arti'kel opstel in eenige cuucrauzt of art ecru tijdschri ft , o. Artisjok' eetbare distel, in Z. Artist' ucitoeferuuur' van eenig kurtstvak , m. Arts geneesheer , m. Artsenij' geneesmiddel , v. As spit van een wiel, globe enz. As van een magneel de rechte lijn, die le beide polen verbindt , v. Asbest' steenvlas, vezelachtige stof beslaic~l tegen Mlle en your , o.

Aseh overbl fsel bij ulerbr'caudiccg , v. Asch laatste overblclfsel van een gestorvene, sto ffelijk overseh,ot , v. Asch'belt asch- o f vuilnishoup, de plants voor a fval buiten stall of dorp , v. Asch'kruik urne , v. A'sem adem , m. Asper'ge kweekplaril , v. Asper'genbed luinbed voor asperges , o. As'punt pool der aardas , o. Assagaai', assegaai' houten werpspies met sjzeren punt van de Afrikaansche uulksstammen , v.

As'schepoester verslootelinge , v. Assigna'tie schri ftelijke aanwijzing tee betaling, wissel, mandaat , v. Assistent' helper, toegevoegde , m. Assisten'tie hulp, bijstand ,v. Nu raischt en fhcit het net, zie ook Bilderdijks l'itvaart ; - in de spreekt.

Assorteeren uitzoeken, sckilrken ; van koopwaren n irn voorzien. Assuradeur' waarborger, verzekeruae , m. Assuran'tie waarborg tegen schade van brand, hagelslag, enz. Aster steebloem nit China , v. AsteroI'den kleine planeten , v. Asthma engademigheid, benauwdheid op de burst , o, gmv. As'trakau snort van winterstof op bunt yelijkendi, o. Astrant' vrijpostig , bn, en bw. Astrologic' sterrenwichelarij , v. Astrologg' sterrenwichelaar , m. Astronomic' sterrenkunde , v.

Astrono'miseh sterrenkundig , bn. Astronoom' sterrenkundige , m. Asyl' vrijplaats of toevluchtsoord, wijkplaats voor vervolgden en misdadigers, ook verblijf voor harden ; gesticht, verpleeghuis , o.

A'terling ontaard wezen, on verlaat, snood- lard , m. Atheiis'me, atheis'mus ongodister~j, godloochening , o. Atheist' godloochenaar, ongodist , m. Athe'ne, Patios -, v. Athleet' kampvechler, worstelaar, forsch tlebou wd mangy, m. Atlas een boek met kaarten, met a fbeeldin-! Atlas gladde saignen stof met eigenaardiqen plans , o. At'las de bovenste halswervel , m. Atlas myth, yen der titanen, die den aardbol moet torsen , m. Atmosfeer' luchtkring, darnpkring , v.

Atol' koraaleiland, ringvorinig koraalrif , m. Atoom' deeltje, onverdeelbaar stofje, zonneste fje, vezeltje , o. At'taeh~ onbezoldigd toegevoegd-diplomaat , m. Atten'tie opmerkzaamheid, blijk van opletteadheid , v. Attesta'tie bewijsschrift , v. Attributief' spraakk, als attribuut dienend , bn. Attribuut' zinnebeeldig kenteeken, kenmerkende eigenschap , o. Auba'de eeremuziek vij ochtend , v. Aue'tie openbare verkooping bij opbod, b. Augurk', agurk' een snort van kleine kon - kommer , v.

Augus'tus eerste keizer van Rome, 29 v. Auglis'tus Oogstmaand , m. An'la groote gehoorzaal eener academic , v. Austraal' zuidelijk , bn. Austra'lie het in het Zuiden gelegen land ; het vij fde werelddeel , o. Austra'lier man nit Australia , m. Austra'lisch zuidelijk, zvidwaarts , bn. Au'taar off'erta, fel , o. Auteur' opsleller, schrijver , m. Auto-da-fe load van geloof, plechtige herroeping der dwaling ; ketterverbranding, rechtsdag [der inguisitie], o, auto-da-fe's.

Autodidact' iemand die een wetenschap of kunst door zelfoefening geleerd heeft , m. Automaat' een zich zelf bewegend menschenbeeld ; scherlsendermijs, iemand die u'erkluigl k duet wat anderen hem later doers, speelpop o f stroopop , m. Automobiel' zelfwerkend modern voertu q, met caoutchoucbanden orn de wielen , v. Autoriteit' gezag, waardigheid ; gestelde macht, overheid , v.

Avenaut' naar - , bw. Aventuur', avontuiir' lotgeval , o. Avereehts' verkeerd , bw. Beste gebruiker, onze cookiestatement , privacystatement en algemene voorwaarden zijn aangepast. Voor uw en onze veiligheid en om gebruik te blijven maken van Sexjobs dient u akkoord te gaan met:.

Wij gebruiken geen cookies die andere dan functionele, communicatieve of analytische doeleinden hebben. Ik geef hierbij aan Tease Media B. Ik verklaar hiermee dat ik het cookiestatement gelezen heb.

Home Gratis sexcontact Exhibitionisme. Mijn Sexjobs Inloggen Advertentie plaatsen Maak account aan. Gangbang Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan. Nieuwsbrief Vul je e-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen: Filteren op locatie Land   Alles Nederland België. Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan. Body to body massage Massage door dames Massage door paren Massagesalons Prostaat massage Tantra massage.

Escort zuid limburg vaderneuktdochtergratis pjes nl meesteres noord holland

Afgetrapt' versterkingswoord voor erg, zeer , bw. Af'gevaardigde afgezondene, vertegenwoordiger van een gewest, district, enz. Af'gewend afgekeerd , bn. Af'gezaagd tot vervelens toegeln uikt, Overgebruikt , bn. Af'gezant door den vorst gezondene , m. Af'gezien fist lettend op , vd. Af'gezonderd a fgescheiden, verwijderd, a f- zonderlijk , bn.

Af'gieren, hat is -gegierd ; hat schip zal door den storm een heel rind -gieren, in schuine richting zwenken of afwijken. Af'gieten gietend verwijderen , ik goot -, heb -gegoten: Af'gietseldiertje microscopisch diertje, flat: In fusoria of In f usie-diertjes.

Af'gift hat a fgeven , v. Af'god valsche godheid , m. Afgodeeren afgoderij plegen , ik heb geafgodeerd ; fig, dwepend vereeren: Afgoderij' godsdienst der heidenen , v. Afgo'disch den a fgod betre ffende, fig. Afgodist' afgodendienaar , m. Af'godslang slang, die als afgod wordt vereerd, reu: Afgrij'selijk, -grijs'lijk afp ijzvn wekkend, vreesel k , bn.

Af'grijzen groote afkeer , o. Af'grlssen afkapen , ik heb -gegnst, gwz. Af'grond grondelooze diepte , rn. Af'gunst njjd, wangunst , v, gmv. Afguns'tig afgunst voedend , bn, en bw. Af'haken losmaken uit den hank , ik heb -gehaakt ; een waltgon -.

Af'halen wag komen halen, in ontvangst nemen , ik heb - gehaald ; een aangeteekenden brief - ; iemand - van den train ; yen bed -, al - dekken ; boontjes -, een paling -, afstroopen.

Afhangeling onderworpene, ondergeschikte , m. Af'hangen, ik hing -, heb -gehangen ; fig. Af han'kelijk, -hank'lijk ondergeschikt , bn.

Af'haspelen, ik heb -gehaspeld ; katoen, sajet, wol -, d. Af'hebben gereed hebben , i'k heb, ik had -gehad ; zijn werk -, een brief -.

Af'hoeven, bet heeft -gehoefd ; b, v. Af'jakkeren afjagen, nitputten , ik heb - gejakkerd ; een paard -, to lang en to hard doen rijden. Af'kabbelen ondermijnen , ik heb en bet is -gekabbeld ; den never -, d.

Af'kaden afscheiden, afsluiten , ik heb -gekaad ; den polder - ; -kading, v. Af'kalken van kalk ontdoen , ik heb en bet is -gekalkt ; een muur -, of bikken ; -ing, v. Af'kalven hat losschuiven van aardwerken , bet is -gekalfd ; de bride kanten der nieuwe sloot zijn erg -gekalfd ; -ing af brokkcling van een hellend graa fwerk , v.

Af'kantelen, hat heeft en is -gekanteld ; jk heb die kilt de balling -gekanteld, kantelend naar beneden gebracht ; list tecktjc is van hat voetstuk -gekanteld, afgevallen. Af'kanten, ik heb -gekant ; de sprei word!

Af'kanten de scherpe hoeken wegneinen , ik heb -gekant ; een steep teat -. Af'kapen handig ontstelen , ik heb -gekaapt ; iemand jets -. Af'kapittelen ernstjg vermanen, terechtwijzen , ik heb -gekapitteld.

Af'kappen, ik heb -gekant ; boomtakken, houtwerk, kabels -, afhakken ; spraakk. Af'keer afschrik, weerzin, scaly , m, gmv. Afkee'rig wars, ongezind , bn. Af'matten krachteloos waken , ik heb -ge- vertrekken. Af'keuren niet goedkeuren , ik heb -gekeurd ; een adsprant -, geleverde goederen -. Af'meting meetk, een der drie hoo fdrichmat ; een ziekte, een spel, de koorts kan iem.

Af'knarpen afknagen , ik heb -geknarpt ; tingen, waarin een lichaam zich uitstrekt , een been -, d. Af'kneveleu a fpersen , ik heb -gekneveld ; Af'mijnen bij afslag verkoopen , ik heb iemand geld -, door onbillijke vordering -gemijnd ; de visch -. Af'monsteren uitbetalen en uit den dienst Af'knotten a fstompen , ik heb -geknot. Af'nemen, ik nam -, heb -genomen ; een Af'komst oorsprong, geboorte , v, gmv. Af'koiidigen openljj1c bekend maken , ik Af'palen met palen afzetten , ik heb -gepaald ; een weide, een akker laten -.

Af'passen, ik heb -gepast ; de lengte van Af'koop hot vrijkoopen , m. Af'peilen, ik heb -gepeild ; een kolk -, de Af'kunnen kunnen afdoen , onr, w. Af'pelen een huid van hot haar ontdoen Af'leggen, ik heb - gelegd - geleid ; een kleedjngstuk -, de wapenen -, een lijk -, ontklee- Af'pellen de pel of schil verwijderen , ik op den haar- of stootboom , ik heb -gepeeld. Af'persen uitpersen , ik heb -geperst ; iem. Af'leiden naar een andere pleats leiden , tranen, een zucht -.

Af'leiding spraakk, hot a fleiden van woorden Af'pluizen bij pluisjes afplukken , ik ploos en woorddeelen, tevens hot verklaren er van ; -, heb -geplozen ; hot vleesch van een been etymologie , v. Af'pluizen pluisjes wegnemen , ik heb en Af'leidkunde spraakk.

Afleidkmi'dig spraakk, betrekking hebbend op de woordvorming , bn. Af'leidkundige taalkundige, die zich bezighoudt met de etymologie , mrn of v. Af'leidsel een afgeleid woord , o. Af'leveren ter hand stellen, gereed hebben , ik heb -geleverd ; -lug evenmatig deel van eenig groot boekwerk , v. Af'lossen vervangen , ik hob -gelost ; de wacht - ; een kapitaal -, afdoen ; -sing, v. Af'luiden afzeggen door middel van klokgeklep , ik hob -geluid ; de parade is -geluid.

Af'maken voltooien ; ook dooden , ik hob -gemaakt ; een brief - ; de runderen -. Af'mareheeren wegtrekken , ik bon -ge- bet is -gepluisd ; een rok, een jas - ; kom hier, ik zal je eons -. Af'prachen afbedelen , ik heb -gepracht ; iem. Af'raaien door greppels o f raaien a fscheiden van den omliggenden grond , ik heb - -raaid. Af'raffelen slordig afrnaken , ik heb -geraffeld ; hot schoolwork - ; de griffcer ra f felt b j hot lezen de akte maar -, slordig en onhoorbaar aflezen.

Af'raken, ik bon -geraakt ; van jets of iemand -, afkomen ; in 't gedrang zijn we van elkaar -geraakt, verwijderd raken ; van den weg der deugd, der waarheid -, op eon dwaalspoor komen ; van zjjn onderwerp -, onwillekeurig afwijken ; van zijn stuk, van de wjjs -, de kluts kwij t raken.

Af'ranselen gevoelig slaan , ik hob - geranseld ; een hond -, afrossen, afkloppen. Af'raspen met een rasp afschrapen , ik bob -geraspt ; onefj'enheden - ; een korst kaas, een broodje -. Af'rasteren met rasterwerk a fsluilen , ik bob -gerasterd ; hot feestterrein gaat men.

Af'reis, af'reize eer trel. Af'reizen, ik heb en ben -gereisd ; met ieinanid -, vertrekken ; ik reis near Londen - ; ergens op -, reizen met eenig doel. Af'rekeneu de rekening effenen , ik heb - gerekend ; -ing vereffening in den handel , v. Af'rennen, ik heb en ben -gerend ; de rriters zag men lzet plein - ; op iemand -, r reeht op iemand toesnellen ; v. Af'repelen knotten ; vies ontdoen van de knoppen of zeaddoozen , ik heb -gerepeld. Af'riehten teeters, geschikt makes voor eenig doet , ik heb -gericht ; eon hond -, een yolk -, een knaap -, voor een examen - ; soldaten -, dresseeren.

Af'rijzelen loslaten, afvallert , het is en heeft -gerijzeld ; de kalk goat van den rrircirr - ; rijpe korenaren totes veel korrels -. Af'rijzen afvallen , ik tees -, hat is -gerezen ; als men korenschooven to raw oplaadt, zal er veel zaad - ; -ing, v. Afrika werelddeet , o, gmv. Afrikaan' persoon in o f uit Afrika , m. Afrikaan' zelrere siem tilaiit u-it Mexico [donkerbvuinmetgeel]~,v. Afrikaander blanke in Z.

Afrikaanseh' uit A friha, of eigen can Afrika , bn. A'frika reiziger on tdekkiirrlsr e i: Af'risteii van de rist afdoen , ik heb -gerist ; bessen, aien, vinken -. Af'roffelen, ik heb -geroil'eld ; plaiiken, ljalken -, d.

Af'rollen near beneden rotten , ik ben en heb -gerold ; een kaart - ; van een hence! Af'ronden de hoeken rr'egriem, aril, ik heb -gerond ; een to feiblad - ; fig, een volzin -. Af'rooien, ik heb -gerooid, gronden, ewes, ~1r, l,r,,lil'eli -, afscheiden, afpalen van de aangi enzende perceelen. Af'rosseai roslrarmnen, reinigen, ook afranselen , ik heb -gerost ; -rosser, m. Af'roven van 't too fje of korstje ontdoen , ik heb -geroofd ; -roving, v.

Af'schaduweu a fschetsen, flauwel ijk a fbeelden , ik heb -geschaduwd ; hit lijden en strijden der Boeren ken men slechts flauw - ; -sehaduwing afbeelding , v. Af'sehaffen doers ophouden, flu items gebruile stellen , ik heb -geschaft ; een misbruik -. Af'schatfings-genootschap bond tot bestrijding van 't alcoholisme , o. Af'sehampen miitglippen, ter zijde a fschieten , hit is -geschampt ; een piji, een kogel, een zwaard, een bijl, een tans ken -. Af'schaveelen slijten door wm veri, sclicren enz.

Af'seheep liet verzenden per schip , mrn gmv. Af'scheiiden scheiden van , ik heb en ben -gfscheiden ; -ing, v. Af'scheidnemen het vaarwet zeggen , o. Af'schelfereu a fschil feren ; bet is -geschelferd ; een oude gangmuur goat -.

Af'schepen per schip r'er;eiiden , ik heb -gescheept ; fig, iemand -, met bits bescheid wegzenden. Af'sehetsen nateekenen , ik heb -geschetst ; een huisje - ; fig. Af'sehilferen in schit fers of ptaatjes ofvalten , het is -geschilferd ; deze in nie is geheel -geschilferd, de witkalk of bet pleister is er afgevallen.

Af'sehilfering roos, lauidziekte , v. Af'sehoonen opklaren , bet is -geschoond ; de tucht begirt - to schooners, is aardig - -geschoond. Af'schot aftoop, helling , o. Af'schouwen inspecteeren, onderzoeken , ik heb -geschouwd ; een polder -, een tiriry -, een nieuwe sluis -.

Af'schrabben door schrabben reinigen , ik heb -geschrabd ; den roest van iets - ; aside verf -, aardappels - ; een ijzeren pot van buiten - ; -set afval , o. Af'sehrappen door schrappen verwuderen ; een schrap hales door , ik heb -gesehrapt ; een potloodpunt -, vier cij fers - bij een dieting. Af'sehrik a fkeer, innerlijke schnk , mrn gmv. Af'schutsel heining, a fsluiting , o. Af'sehutten afscheiden door em hei ni ng , ik heb -geschut ; een wei - ; -ting, v.

Af'sehuw o fkeer, watging , mrn gmv. Afschn'welijk, -sehnw'lijk verfoeielijl, , bn. Af'sijpelen druppelsgewijze a fvloeien , hit is -gesijpeld. Af'slaan verjagen, verdr ven, van de hand wijzen , ik sloeg -, heb -geslagen. Af'slag mindering , m. Af'slag openbare verkoop, waarbij de roeper telkens een lageren prijs noemt, totdat iemand zegt: Ai'sleepen a ftrekken , ik heb -gesleept ; de booten sleeper een vtot de rivier -.

Af'slepen afhangen , hit heeft -gesleept ; een japon met -slepende strooken. Af'slijten does a fnemen, avegst teri , Let is -gesleten ; de schoenzoten slijten - ; l1g. Af'slooten du ur eerc sleet nnrinrlcn , ik heb -gesloot ; -i1 ral dat St 1C fared laten -.

Af'sloven zich , ik heb mij -gesloofd ; zich lag can lag -, zwaa,r vermoeien. Al saaauwen iernand bits jets zeggen , ik heb -gesnauwd. Af'snede, -snee het afgesnedene , v. Af'snijden door'snijden, afsc ceiden , ik speed -, heb -gesneden ; een bloem - ; fig. Af'spiedeu afloeren , ik heb -gespied ; een. Af'spiegelen terugkaatsen , ik heb -gespiegeld ; het water, dat boomers en hicizen -spregelt ; zich -: Af'staan afstand doers van , ik stood -, heb -gestaan ; zijn rechten -,: Af'stammeling afkomeling, bloedverwccrct in nederdrclende lijn , m, en v.

Af'stand het a fstaan , m, gmv. Af'stand kortste weg, tusschenruimte , m. Af'standswijzer tabel, waardoor men den rrnderlingen afstand in K.

Af'stemmen, ik heb -gestemd ; een voorstel, een wet -, bij stemming to niet doers. Af takelen scheepst, ontdoen van let want , ik heb en het is -getakeld ; fig. Af'toeht let wegtrekken, afmarcheeren , m. Af'trek mindering , m. Af'trek vraag , m, gmv. Af'trekken af ehieterc , ik trek -, ik heb -getrokken ; een kanon -, afschieten. A f'trekker petal dot men er aftrekt , m. Af'troonen, ik heb -getroond ; iernand jets -, het op behendige wijze van hem zien to krijgen.

Af'truggelen a fl reggelen. Af'vaardigen, ik bob -gevaardigd ; iernand naar h ngelcand -, d, i. Af'vaart vertrek van scbepen , v. Af'val het afvallen , m. Af'val het a fgevallene , o. Af'vallen naar beneden vallen , ik hen - -gevallen ; van een bank, een steel -, naar beneden vallen. Afval'lig ontrouw , bra. Af'varen wegearen, in t~ ekkou , ik veer -, heb en ben - gevaren. Af'voer het vie- rrf cysts ererc , m, gmv. Af'vuren doer ontbranden , ik heb -gevuurd ; een pistool, een pewees, een kanon -.

Af'weer verweer , m, grey. Af'weren afkeeren, op afstand Realest , ik heb -geweerd. Af'werpen van zich werpen , ik wierp -, heb -geworpen. Af'wezen er niet zijn , o ; -we'zend, ho. Afwe'zendheid het afwezend zijn , v. Afwe'zige a fwezende , m, en v. Af'wijzen van de hand wij: Af'winden, ik wood -, heb -gewonrlpn ; een kluwen -, een klos garen -. Af'zeggen afwuzen, bedanken voor ,ikheb -gezegd of -gezeid.

Af'zet verkoop van goedcren , m. Afzieh'telijk leelijk, toeastaltig , bra. Af'zien, ik zap -, heb -gezien ; van jets of iernand -, laten varen. Af'zijn afwezigheid , o. Af'zonderen afscheiden, 'era U i l err , ik heb -gezonderd ; zich - ; -ing ecnzacccnheid , v, gmv.

Af'zweren bi cede c~ercwrpea , ik zwoer -, lieu -gezworen ; -zwering, v. Agaat' edelsteen vol kleursclakeering en vlamn'ten , m. Agamem'noll een der twee koninyect-aanvoerders veer T roje , m. Aga'ten van agaatsteen , bra. A a've Arnerikaansche boost-ales' , v. Agenda notitieboek, dagboek , v. Agent' lasthebber, zaal~ bezorger , ra. Agent'sehap h,et kanto u' van een agent , o. A'gio opgeld bi 'tgr'lrlcc'isselr'rc , o.

Agla'ia myth, de jongste der one gratien , v. Agrippijusch' van o f nit Keulen , bn. Agurk', augurk' snort van kleine lcomkommer , v.

Ahorn' eschdoorn , m. Air aria, melodic, lied , o. Ajuin' ook ui of siepel , m. Akaut' doornachtige plant nit Z. Akelei', akolei' ranonkelachtige plant , v. A'keiig naar, treurig , bn, en bw. A'ker koperen of ijzeren emmertje , m. Ak'ker bouw land , m. Ak'kermaal grens des akkers , o, gmv. Ak'kerwinde slingerplant, onkruid , v. Akkoord' overeenkomst, vergelijk , o.

Akkoord' near behooren , bn. Akolei', akelei' klokbloem , v. Akoniet' ranonkelachtige gi f tplant , o. Oak Aconiet' vergif , o, gmv.

Aks slagbijl met larger steel en twee sneden , v. Akst, aks langstelige slvuclbul der middeleeuwen , v. Ak'te wettig bewijsschri ft, bewusstuk , v. Ak'te diploma, bewijs van bevoegdheid , v. Ak'te-examen onderwijzers-examen , o. Alarm' wapenkreet, noodkreet, te-wapenroeping , o, gmv.

Alarmeeren alarm rnalcen, den wapenkreel later klinken, de bezetting order de wapens doers speller ; fig, doer ontstellen, schrik aanjagen, in opschudding brengen. K, ten voeten uit reikend wit priesterkleed , v. Albast' fijne gipssoort, fijn warmer , o. Albas'teu van albast , bn. Al'batros stormz'ogel der Kaapsche wean , m. Albikoor' zeemakreel, bon-iet , m. Albino vas van menschen zonder eenige kleurstof in huid, oogappels, hear ; witte pagers , m. Al'bion nude [en terleii! Album portretboek, ai ier~dei~u l.

Al'cazar burcht, lustpaleis , m. Alehimie' gowliiiakeri, , v. Alcohol gezuiverde wijngeest, door gistiof, ontstane prikkelende vloeistof , m. Alexandrijn' dichtk, versregel, bestaande uit 6 jambische voeten, met a fwisselende rnann. Alf elf , mrn alum: Odin o f Wodan , m. Alfoe'ren oorspronkelijke heidensche bevolking van Celebes, de Molukken, enz.

Algebra stelkunst, letterrekening , v. Algebra'isch stelkunstig, tot de algebra behoorende , bn. Algemeen' alle menschen semen ; de gansche omvang , o. Algoed'heid God, de Algoede , v. Alias antlers, antlers gezegd , bw. Alias toenaam, spotnaam , m. Alibi aanwez'igheid elders , o. A'likas wit marmeren knikker , m.

A'likruik kleine eetbare zeeslak , v. Ali'nea van de linie af, nieuwe regal ; a fgerond deal van een wetsartikel , v. Alk duikvogel in hat Noorden , v. Al'kohol alcohol , m. Alkoof', -ko've afgeschoten gedeelte van een kamer ; slaapplaats , v. Allah naam van God in den Koran , mrn gmv. Alledaagsch' gewoon , bn.

Alleen' niet vergezeld, buiten ander gezelschap , bn. Alleen' slechts, enkel, blootelijk , bw. Al'legaar allegader, altegader , bw. Allego'risch zinnebeeldig, verbloemd , bn. Allengs', ook allengs'kens langzamerhand , bw. Allerhau'de van alle snort , soortgetal en bn. Allerhan'de kleingoed, koekjes , o. Allerlei' van alle snort, allerhande , soortgetal en bn.

Allerwe'gen overal , bw. A1'leszins in elk ol: Allian'tie eel 1~u rd, verbinten is, bondgenootschap , v. Leofloor, rnijrt lieve licht! Allodiaal' etgen geer fd, niet leenroerig , kin.

Allo'dium eigen bezitting, zonneleen, vrq en nuerureerndbaar erfgoed , o. Allooi' gehalte van munten, deelen fjn van f loral of ziluer' , u. A1'macht alvermogen , V.

Aloe lelieachtig geevas nit Afi'ika, Oost-Indict, enz. Alp berg , m. Alpaca lama van Peru , v. A1'pen brgen, gebergte , mrn mv. A1'penstok flange van order met ijzeren punt beslagen klimstok , m. Alphabet het a b c , o. Al'sem een plant met btttere bladen en blocmen , m. Alt tweede zangstem , v. A1'taar oflertafel, torrcbeuorrnbye verheuenheid , o.

Altes'se lloogheid, Duoi bueii'ight'irl r, v. Althans' ten minste , bw. Al'tijd steeds , bw. A1'toos altijd , bw. AltrnIs'me bet tegerlgestelde van egursm , o.

Aluin' zeker' zwauelzu or, dubbelzorit , v. Aluminium blaiewwit en peer licht nieuw rrtetaal, verkregen nit aluinaarde , o. Aman'del boom , m. Amanuen'sis handreiker bij het onderwijs in uatuurkuncle enz. Amarant' eenjarige pur perkleurige her fstbloem , V. Amaril' polijststeen , v. Amateur' liefltebber, kitrt~li'r'ieiid~, m. Amazo'ue dame to paard , v. Amazo'nen str dhaftige vr o uic'enschaw, die Troje ter pulp snelde in bet tiende jaar' , v.

Am'bacht handwerk , o. Am'baeht vrije heerlijkheid, rechtsgebied, grondgebied , o. Am'baehtsheer edelman, die den vorst als rechter en zaakbezorger veruing , m.

Beets , landheer ; -vrouw, v. Am'baehtsman werkntan, die met handenarbeid zijn brood verdient , m. Ambassa'de gezantschap , v. Amber welriekende, wasachtige harsstof, nit zee opgevischt , mrn gmv: Ambrozijn' myth, godenspijs , o. Ambt rechtsgebied van een sclwitt of drost , o. Ambt maatschcappegjke betrekkang, hecticfling, post , o. Amb'tenaar die een ambt o f post bekleedt, waartoe liij door het openbaar gezag is benoemd ; een beambte van hoogeren rang , m. Ambt'genoot college , rn. Ambulance verptaatsbaar veldhospitaat , V.

Ambulant' rondtrekkend , bn. Ameeh'tig onmachtig, afgetobd, iii lye it , bn. Amen het zij zoo , bw. Amendement' wijzigingsuoorstel , o. Amerij' korte pons, zooveel als rioo lig is om een Ave Jforij~ to bidden , v. Ame'rika bet werelddeel op bet W.

Amerikaan' bewoner van rucrika , m. Amerikaansch' u fkor,rs rg 'a ii, betrekking hebbende op. A'mersfoorder iii lrutitscl~e tabak, het cerst c'erboutud ow of bij Ameesfoort , v. Amethist' een violetklew ig edelgesteente , m. Amici'tia vriendschap , v. Am'melaken, a'melaken, am'laken tafellaken , o. Ammuni'tie kr'ijgsuoorraad , v. Andij'vie tuingewas, groente , v. An'doren, an'doorn lipbloemplant , m. Andro'mache gemalin van den Trojaan- Amortisa'tie schulddelging, a flossing van schen held Hector , v.

Anekdo'te geestig verhaaltje, nicuwije , v. Am'pel omstandig, breedvoerig , bn, en bw. Am'per zuur, wrong, scherp, bijtend van Anemoon' ricnuiilcela'hlrge bloom , v. Amphi'bie tweeslachtig dier, op hot land Angel wapen clef- b en en wespen, oolc hack en in hot water levende, b.

Anglai'se Engelsclfe vrozflu, Engelsch ineisie: Anglieaan' lid clef- Anglicaansehe kerk in Amphitheater kring- o f ovaatvormige Engeland , m, en v. Engelsch taaleigen ; Engelsch getinte zegs- Ampu1' R. Mis in gebruik , v. Anglomanie' nailpei ij of bbinde ingeno- Am'stel rivier, waaraan Adam ligt , m.

Ang'stig beangst, bevreesd , bn, en bw. Amulet' tooverkrachtig voorwerp, voorbe- Anijs' schermbloemig gewas , m, gmv. Amuseeren aangenaam bezigliowlen, ver- Aniline een vit steenkolenteer verlcregen ynaken, verlustigen ; zich -. Anabaptist' wederdooper , mrn en v. Anaehronis'me, anachronis'mus font Anisette an slikeur , v.

Anjelier' sierblaem nit I to l icy en N. An;jer enkele anjelier, giroffel , v. Analphabe'tus iemand, die hot alphabet An'ker scheepsanker , o.

Analyse, analysis ontleding, oplossing , v. An'ker ijzer~ it houvast, ktauw , o. Analy'tisch ontledend, ontbindend , bn. An'keren hot anker u'erpen ,1k hob - ankerd. Ananas' een Zuid-Amerikaansche, d. Pe- Anna'len jaarboeken , v. Zie Da Annon'ee aankondiging, advertentie , v. Costa's Voorzang der 25 jaren. Annonceeren cankondigen, ber 'ichlen, bekendenaken. Anarchist' man der anarchic, onruststoker , Anoniem' ongeteekend, naamloos , bn, ; een m.

An'organisch onbewerktuigd, onbezield ,bn. Anathema veri'loeking, banvloek, kerkban , Ansjo'vis klein vischje van de familie der o. Anatomic' ontleedkundevan died jke lichamen o f organen , v. Antecedent' voorafgegane zaak, vroegere Anato'misch ontleedkundig , bn. Ancienniteit' voorrang naar dienstonacrdoni, clienstjaren , v. Antieham'bre voorkamer, wachtkanier b Anderhalf' een en een half , telw. An'tieritiek wederlegging van een book- o f Antlers op een andere wuze , bw.

Antiek' oud, volgens den smack o f den trant An'dersdenkende iemand Van cell I,uleie der oudheid , bn. An'derszins op andere manier o f u'ij: Antipathie' natuurlijke a fkeer, tegenzin , v. Antithesis,- the'se tegenstelling ,v.

Ant'woord bescheid, a'ederu'oo,'tl , o. Aut'woorden antwoorrl yet , ik heb gea ntwoord ; iemand op een vraag -, d. Apartement', appartement' ve~'trel, lamer van een hotel , o. Apel'les beroen~d schilder van oatd-griekenland , m.

A'penbakhuis apentronie , o. Apocrief' verdicht, van een onbekenden schrijver, niet geloo fwaardig , bn. Apodie'tiseh ot~u'ederlegba o', a fdoend, voldingend , ho. Apos'tel Godsgezant , m. Aposto'Iiseh komend van of betrekkcng hebbende op de Apostelen , bn. Apotheek' artsenijwinkel , v. Apothe'ker artsenijbereider , m. Apotheo'se vergoding, het plaatsen in den rang der goden van keizers o f helden, enz. Appartement', apartement' vertrek, gedeelte van een woonhuis , o.

Appal beroep , o. Ap'pel boomvrucht , m. Ap'pel oogappel, ronde knop aan bet gevest, gouden bat tun le torenspits , m. Appendix aanhangsel, toevoegsel , o. Appetijt' eetlust,graagte,honger, tier , u i. April' gruswaand , m, April'visch fopperij op 4 April. Aquaduct' watel'leidircy, l oslinalig leidingskanaal ; samenstel van bogen , o.

Aquarel' teekening of schilderstuk in 'r le '- ver f , v. Ar verbolgen, verstoord, toornig , bn. Ambler' lea' r'crec' van of man uit. Ar'beider werkrraari, daglooner , m.

Arbiter scheidsman, beiaiddelrcaa' , in. Arbiti-nal' te beslissei lour sr'heirlsrecht o s ~, ho. Ara'biseh komende nit, behoorende tot of betref7'ende. Ar'beid cc'erl', hoe ~te, iii IIiir! Area'dia het klassieke land der herders era herderinnen in oud-griekenland, gelegen ira het midden van den Pelul'oiiacesus~, o. Area'num geheim ; geheimmiddel , o. Areeeren schaditwtinten an oiireriyera. Arehais'me verouderde zegswijze of taalvorm, verouderd woord , o.

Areheoloog' oudheidkundige , m. Archief' bewaarplaots van belangrijke tieschriften, tier: Ar'chipel ei landenzee , m. Architectuur' bouwkunst , v. Arehiva'ris bewaarder, beheerder van era r rclih f , m. Arduin' blauwachtige bewerkte hardsteen o i t de Ardennen ; zerksteen , m. Ardui'nen van a,rduin, fig. Are vlakteiiiaat, M~, DM , v. Arena worstelperk, kampplaats , v. A'rend valkachtige roofiogel , m. A'rend do f'er, mannetjesdui f , m. A'rendsblik de scherpe blik van den wend, fig.

Areo'pagus gesch, hoogste gerechtshof iiz bet oude Athene ; de vergadering alduar volt eerbiedwaardiye rechters , m, gmv. Ar'geloos onsehuldig, to goeder trouw , bn. Arg'list booze trek, kwade trouw , v.

Arglis'tig boosaardig, sluco, valsch , bn. Grieksche zeelieden, die het Gulden Vlies uit Colchis gingen haten , m. Argument' bewijsgrond, betoog , o. Ar'gus myth, wezen met honderd oogen ; fig, sclaerpziend bewaker , m. Argwaan achterdocht, ver dcnkiug, kwaad verrnoeden , m. Arg'wanen wantrouwen, ve'denken, achterdocht koesleren , ik heb -argwaand. Aria zangwijs, lied voor een stem , v. Aristocratic' de aanzienl ke farm licn, ook de regeering der aristocraten , v. Arithme'tica reken- o f cijferkunst , v.

Ark, arke vaartuig van. Ar'kel uitbouwsel boven een poort ; gesloten balkon , m. Arm lichaamsdeel, lidmaat , m. Arm behoe f tig , bn. Armadil' schildvarken, gordeldier , m. Armband platte armring van edel metaal ; bracelet , m. Ar'me behoe ftige persoon , m. Ar'melijk armoedig, op armoedige wijze, lcekrowpen , bn. Armelai' arme menschen , m, my. Armeluis'kind kind van arme menschen , a. Ar'menkas geldkas van het armbestuur , v. Ar'menpraktijk de praktijk van den arme'ndokter , v.

Ar'mensehool school, waar de kinderen gratis leeren , v. Ar'menwet wet van 1 Juni , die regelt hoe in de behoefte der armen moet voorzien worcien , v. Arminiaan' volgeling van Arminius [ [], Remonstrant , m. Armlas'tig ten laste eener gemeente a is arme , bn. Ar'moede ellende, ongeluk, gebrek , v. Armoe'dig ellendig, behoeftig, schamel , bn. Armoziju' dunne, weinig glanzende zijden japonstof der 17e eeuw , o. Arm'vol, m, armen vol. Arn'hemmer man nit Arnhem , m.

Aroma geurigheid, specei jachtige geur , o. Aroma'tiseh aroma hebbende , bn. Ar're zie Ar , v. Ar'ren of Narren , ik heb geard. Arrest' hechtenis van personen, beslacl op goederen, rechterl k gewijsde, uitspraak, vonnis , o. Arrestant' die in hechtenis genorrren ww c lt , m. Arsenaal' u'apennurgazijru, tuiglauis , o. Arse'nicum rcrtteiikruiit , o. Arti'kel il n der leden van eenige wet , o. Arti'kel handelsvoorwerp, koopwaar , o.

Arti'kel opstel in eenige cuucrauzt of art ecru tijdschri ft , o. Artisjok' eetbare distel, in Z. Artist' ucitoeferuuur' van eenig kurtstvak , m. Arts geneesheer , m. Artsenij' geneesmiddel , v. As spit van een wiel, globe enz.

As van een magneel de rechte lijn, die le beide polen verbindt , v. Asbest' steenvlas, vezelachtige stof beslaic~l tegen Mlle en your , o. Aseh overbl fsel bij ulerbr'caudiccg , v. Asch laatste overblclfsel van een gestorvene, sto ffelijk overseh,ot , v. Asch'belt asch- o f vuilnishoup, de plants voor a fval buiten stall of dorp , v.

Asch'kruik urne , v. A'sem adem , m. Asper'ge kweekplaril , v. Asper'genbed luinbed voor asperges , o. As'punt pool der aardas , o. Assagaai', assegaai' houten werpspies met sjzeren punt van de Afrikaansche uulksstammen , v. As'schepoester verslootelinge , v. Assigna'tie schri ftelijke aanwijzing tee betaling, wissel, mandaat , v. Assistent' helper, toegevoegde , m. Assisten'tie hulp, bijstand ,v. Nu raischt en fhcit het net, zie ook Bilderdijks l'itvaart ; - in de spreekt.

Assorteeren uitzoeken, sckilrken ; van koopwaren n irn voorzien. Assuradeur' waarborger, verzekeruae , m. Assuran'tie waarborg tegen schade van brand, hagelslag, enz. Aster steebloem nit China , v. AsteroI'den kleine planeten , v. Asthma engademigheid, benauwdheid op de burst , o, gmv. As'trakau snort van winterstof op bunt yelijkendi, o. Astrant' vrijpostig , bn, en bw. Astrologic' sterrenwichelarij , v.

Astrologg' sterrenwichelaar , m. Astronomic' sterrenkunde , v. Astrono'miseh sterrenkundig , bn. Astronoom' sterrenkundige , m. Asyl' vrijplaats of toevluchtsoord, wijkplaats voor vervolgden en misdadigers, ook verblijf voor harden ; gesticht, verpleeghuis , o.

A'terling ontaard wezen, on verlaat, snood- lard , m. Atheiis'me, atheis'mus ongodister~j, godloochening , o. Atheist' godloochenaar, ongodist , m. Athe'ne, Patios -, v. Athleet' kampvechler, worstelaar, forsch tlebou wd mangy, m. Atlas een boek met kaarten, met a fbeeldin-!

Atlas gladde saignen stof met eigenaardiqen plans , o. At'las de bovenste halswervel , m. Atlas myth, yen der titanen, die den aardbol moet torsen , m. Atmosfeer' luchtkring, darnpkring , v. Atol' koraaleiland, ringvorinig koraalrif , m. Atoom' deeltje, onverdeelbaar stofje, zonneste fje, vezeltje , o. At'taeh~ onbezoldigd toegevoegd-diplomaat , m. Atten'tie opmerkzaamheid, blijk van opletteadheid , v.

Attesta'tie bewijsschrift , v. Attributief' spraakk, als attribuut dienend , bn. Attribuut' zinnebeeldig kenteeken, kenmerkende eigenschap , o. Auba'de eeremuziek vij ochtend , v. Aue'tie openbare verkooping bij opbod, b.

Augurk', agurk' een snort van kleine kon - kommer , v. Augus'tus eerste keizer van Rome, 29 v. Auglis'tus Oogstmaand , m. An'la groote gehoorzaal eener academic , v.

Austraal' zuidelijk , bn. Austra'lie het in het Zuiden gelegen land ; het vij fde werelddeel , o. Austra'lier man nit Australia , m. Austra'lisch zuidelijk, zvidwaarts , bn.

Au'taar off'erta, fel , o. Auteur' opsleller, schrijver , m. Auto-da-fe load van geloof, plechtige herroeping der dwaling ; ketterverbranding, rechtsdag [der inguisitie], o, auto-da-fe's. Autodidact' iemand die een wetenschap of kunst door zelfoefening geleerd heeft , m. Automaat' een zich zelf bewegend menschenbeeld ; scherlsendermijs, iemand die u'erkluigl k duet wat anderen hem later doers, speelpop o f stroopop , m.

Automobiel' zelfwerkend modern voertu q, met caoutchoucbanden orn de wielen , v. Autoriteit' gezag, waardigheid ; gestelde macht, overheid , v. Avenaut' naar - , bw. Aventuur', avontuiir' lotgeval , o. Avereehts' verkeerd , bw. Beste gebruiker, onze cookiestatement , privacystatement en algemene voorwaarden zijn aangepast.

Voor uw en onze veiligheid en om gebruik te blijven maken van Sexjobs dient u akkoord te gaan met:. Wij gebruiken geen cookies die andere dan functionele, communicatieve of analytische doeleinden hebben. Ik geef hierbij aan Tease Media B. Ik verklaar hiermee dat ik het cookiestatement gelezen heb. Home Gratis sexcontact Exhibitionisme. Mijn Sexjobs Inloggen Advertentie plaatsen Maak account aan.

Gangbang Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan. Nieuwsbrief Vul je e-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen: Filteren op locatie Land   Alles Nederland België.

Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan. Body to body massage Massage door dames Massage door paren Massagesalons Prostaat massage Tantra massage.


Oude kale kut stel zoekt sex

  • SEX DATE DEN HAAG KOMKOMMER IN KUT
  • 804
  • 443

Sex zuid holland sex plas


gratis pjes nl meesteres noord holland